Общи условия

Общи условия за ползване на Lapni.bg

Общи условия
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА ОНЛАЙН ГРУПОВО ПАЗАРУВАНЕ

 

Настоящите Общи Условия уреждат взаимоотношенията между Евър Травел ЕООД, с ЕИК 201969456, седалище и адрес на управление: София, ул. Граф Игнатиев, 5 а - дружество, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България, потребителите на Интернет страницата (уеб сайта) „lapni.bg” (собственост на Евър Травел ЕООД) и рекламодателите (предоставящи услуга и/или стока в платформата за групово пазаруване “lapni.bg”) във връзка с ползването на сайта и поражданите от това права и задължения между трите страни.

Интернет страницата (уеб сайтът) „lapni.bg” е разработен и се поддържа от Евър Травел ЕООД с ЕИК: 201969456, седалище и адрес на управление: София, ул. Граф Игнатиев, 5 а - дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България.

При регистрация на потребителски профил в информационната система на lapni.bg потребителят попълва регистрационна форма, което представлява словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията. Формата съдържа информация за името, електронен адрес, адрес за доставка, телефон и се записва на сървъра на lapni.bg като става електронен документ по смисъла на чл. 3 ЗЕДЕП. При регистрацията потребителят изрично посочва, че е съгласен с настоящите общи условия, а според чл.3, ал.2 ЗЕДЕП писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора за обвързани от тях. При промяна на общите условия, на всеки регистриран потребител се предоставя, чрез информационната система на сайта, възможност да се запознае с новите общи условия.

I. Пояснение на някои термини

С приемането на настоящите Общи Условия потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

 1. Браузър е софтуерно приложение, което се използва за възпроизвеждане на документи с хипермедия и уеб навигация (уеб сайт), показване и взаимодействие с текст, изображения, видео, музика, игри и друга информация.
 2. Уебсайт („website”) e обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 3. Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице, което ръчно, чрез софтуер, техническо устройство или всички взети заедно, е изписало електронния адрес в браузъра си или е достигнало до интернет страницата чрез пренасочване от друг интернет сайт и е извършило някакво действие (разгледал, регистрирал се, закупил стока или услуга от интернет сайта и др.);
 4. Платформа е цялостен продукт, който дава възможност на потребителите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Собственика или на други сървъри извън контрола на последния.
 5. Интерфейс е съвкупност от апаратни, програмни и конструктивни средства, необходими на потребителя за обмен на информация и комуникация между различни устройства.
 6. Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 7. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), сканиране на портове (PORT SCAN), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство.
 8. Информационна система е взаимосвързана съвкупност от средства, методи и персонал, използвана за обработка, съхраняване на данни с цел предоставяне на информация за достигане на поставена цел.
 9. IP Адрес („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 10. Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя.
 11. Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
 12. Потребителският профил е обособена част от уебсайта „lapni.bg”, съдържаща информация за Потребителя, изисквана от Евър Травел ЕООД, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана, ползвана и обработвана от Евър Травел ЕООД, единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име (емайл) и парола. Клиентският профил осигурява на Клиента възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови заявки за закупуване на Ваучери от уебсайта „lapni.bg” с възможност за отказ от получаване на оферти, информационен бюлетин и др.
 13. Продажна цена е обявената до всеки артикул цена на стока или услуга в български лева, включваща данък добавена стойност.
 14. Ваучер е документ под отчет, който потребителите получават в електронен вид, който удостоверява, че потребителят е заплатил промотираната стока или услуга. Валидният Ваучер съдържа освен код за извършване на плащане, и ПИН код, който удостоверява, че Ваучерът е заплатен от Потребителя.
 15. Рекламодател е всяко физическо или юридическо лице, което чрез Платформата, собственост на Евър Травел ЕООД, управлявана чрез интернет сайта, находяща се на електронния адрес „lapni.bg”, е предоставил изкючителни права на Евър Травел ЕООД да промотира собствения му продукт и/или услуга.
 

II. Предмет на договора
 

 1. Евър Травел ЕООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване на предоставени от рекламодателите (предоставящи) услуга и/или стока, по метода на груповото пазаруване, чрез интернет сайта си „lapni.bg.
 2. Евър Травел ЕООД се задължава да предостави на регистрираните потребители достъп до електронна система за групово онлайн пазаруване, като осъществява контакта между потребителите и рекламодателите за сключване на договор за закупуване на стоки и/или услуги и предварително плащане на договорената цена. Договорът между потребителите и рекламодателите се счита сключен при предварителното плащане на договорената цена, а действието му може да зависи от условие (сключване на определн брой договори и др.) или срок.
 3. Евър Травел ЕООД единствено и само поддържа интернет сайта „lapni.bg”, като не носи отговорност при следните случаи:
 • За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на Евър Травел ЕООД или трети лица, подизпълнители в сайта „lapni.bg”;
 • За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на Евър Травел ЕООД;
 • За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки, банери, поставени на настоящия сайт;
 • За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди;
 • Ако трето лице – приносител на ваучера е упражнило правата по него без знанието или въпреки волята на потребителя;
 • За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта „lapni.bg”, независещи от екипа на същия.
 1. Потребителското име, с което потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретен потребителски профил в рамките на информационната система на „lapni.bg”. Когато потребителят промени потребителското си име, „lapni.bg” не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
 2. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната система да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно „lapni.bg” за всеки случай на извършено или открито нарушение, да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му. Да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора, да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
 3. Потребителят не може да извлича, възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „lapni.bg”, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на „lapni.bg, без изричното разрешение на Евър Травел ЕООД.
 

III. Условия касаещи продажбата, закупуването и използването на ваучери
 

 1. При закупуване на Ваучер и извършване на превод посредством изчерпателно изброените в сайта начини, Евър Травел ЕООД обработва заявката за плащане, а потребителят получава ваучер за използване на офертата в профила си в lapni.bg от страницата „моите ваучери”, най-късно до 72 часа след затварянето на сделката на сайта!
 2. За да бъде закупен Ваучер, се изисква активен профил и е-майл в системата на сайта и парола. Потребителят отговаря за всички действия, резултат на използването на Сайта през неговия профил, включително сключени договори и постъпили плащания.
 3. Потребителят се задължава при използването на своя профил да спазва всички приложими местни закони и разпоредби. С настоящото потребителят се задължава да уведомява „lapni.bg” незабавно за всеки случай на неразрешено използване на профил, парола или за какъвто и да е друг случай на предполагаемо нарушение на сигурността и да поддържа информацията в профила си актуална.
 4. С поръчката и плащането на цената потребителят сключва договор с рекламодателя за покупка на определена стока/услуга. Евър Травел ЕООД е само пряк представител и не е страна по този договор, получения Ваучер се издава от рекламодателя и той отговаря за изпълнението на договора си с потребителя.
 5. Ако по някаква причина дадена оферта отпадне, и услугата или стоката не може да бъде извършена или предадена потребителят получава обратно платената сума без да дължи неустойки или да му бъдат начислявани транзакционни разходи.
 6. Рекламодателят е длъжен да обслужи Потребителя, притежаващ активиран Ваучер в съответствие с условията на Ваучера. При неизползване на ваучера по време на промоцията, потребителят може да поиска връщане на платената сума в рамките на предвидения от Закона на потребителите 14-дневен срок от закупуването на ваучера, като след изтичане на този период, потребителят губи платената стойност по ваучера.
 7. Когато покупката касае оферти в сферата на туризма, се прилагат изрично упоменатите в офертата Условия за анулация. Доколкото предлаганите в сайта услуги попадат под действието на чл. 57 (12) от ЗЗП, Клиентът не се ползва от право на безплатна анулация при вече заплатен ваучер и посочена дата на настаняване, освен ако в конкретната оферта за настаняване изрично не е посочено друго. При анулация след заплащане на ваучер и потвърдена резервация, се удържат 10% от стойността на резервацията или заплатеното капаро за вече направените разходи. Остатъкът се възстановява на клиента от Евър Травел ЕООД по банкова сметка, предоставена на имейл и изписана от клиента.
 8. Възстановяването на сумата се извършва в срок от 15 работни дни след като потребителят предостави нужната информация на електронна поща: travel@lapni.bg, като предварително се свърже с нас на посочените за контакт телефони
 9. Преводи на парични суми от lapni.bg към Потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционни разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващия.
 10. За всяка конкретна промоция е възможно да бъдат предвидени специфични ограничения, които се обявяват в сайта.
 

IV. Защита на лични данни

 1. 1. В качеството си на администратор на лични данни Евър Травел ЕООД събира, съхранява и обработва предоставените при регистрацията лични данни, като с приемането на Общите условия за ползване на сайта Потребителят дава изричното си съгласие за това.;
 2. 2. Личните данни на Потребителите се съхраняват съобразно изискванията на Закона за личните данни до момента, до който Потребителят има активен профил на сайта и ще бъдат използвани само и единствено с оглед нуждите на този сайт и предоставяните от него услуги по закупуване на ваучери.
 3. 3. Със закупуването на ваучер Потребителят дава съгласието си личните му данни да бъдат предоставени на съответния доставчик за счетоводни цели и за издаване на фактура.
 4. 4. Без съгласие на потребителя личните му данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен ако това не се изисква по силата на закон или по нареждане на държавен орган.
 5. 5. По всяко време Потребителят може да изтрие профила, като премахне съдържащите се в него лични данни. Евър Травел ЕООД не носи отговорност за изтичане на информация в резултат на престъпни посегателства на трети лица.
 6. 6. С регистрацията си lapni.bg, Потребителят разрешава в потребителските му профили lapni.bg, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, или на обявения от него e-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други съобщения от Евър Травел ЕООД или офериращи в сайта търговци.
 7. 7. Евър Травел ЕООД носи отговорност, съгласно Закона за защита на личните данни за информацията, предоставена му от Потребителя, по повод регистрацията му в интернет страницата на lapni.bg. Изключение от предходното изречение са случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 8. 8. Ако Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на Общите условия за ползване на сайта или са нарушени правата и законните интереси на трети лица, Евър Травел ЕООД има право да предостави лични данни за Потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно Закона за защита на личните данни.

 

Настоящите Общи условия са приети с решение на собствениците на Евър Травел ЕООД от 01.07.2019 г и влизат в сила от 1.07.2019 г.: